Подаване на сигнали

УВЕДОМЛЕНИЕ
за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото уведомление за подаване на сигнали за нарушения („Уведомление“) има за цел да Ви предостави ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешен канал на „ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 202834148, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Панчарево, бул. „Цариградско шосе“ № 425, Складова база 2, склад (205 – 208) – (219 – 222), наричано по-долу „Дружество/то“, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона/ът“).

2. НАРУШЕНИЯ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ

Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите, както и на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве и защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

3. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОДАВАТ СИГНАЛИ

  3.1 Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

  3.2 Защита се предоставя и на:

 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
 • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 • лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
 • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

  3.3 В случай, че сигналът е достоверен и основателен, то защитата по смисъла на закона Ви се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

4. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЩИТА

  4.1 Имате право на защита, при условие че сте:

 • имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.; и
 • подали сигнал за нарушение при условията на Закона.

  4.2 Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

5. КАК И КЪДЕ СЕ ПОДАВА СИГНАЛ

  5.1 В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез един от следните начини:

 • изпращане на електронно съобщение на signal@kom.bg Ще се свържем с Вас в 7-дневен срок за насочване към подписване на необходимия формуляр, както и в случай на необходимост от изправяне на нередности.
 • по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща;
 • устно, чрез лична среща, с Отговорното лице за получаване и разглеждане на сигналите, всеки вторник между 10 часа и 14 часа.

  5.2 При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете.
  5.3 Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата и подпис.
  5.4 Ние ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност.
  5.5 В допълнение, имате право да подадете сигнал и към външен канал, а именно Комисия за защита на личните данни, както и право да оповестите публично информация, при условията на Закона.

6. КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛ

  6.1 След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните Ви данни.
  6.2 При нужда, можем да се свържем за допълнителна информация и документация.
  6.3 В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Комисия за защита на личните данни.
  6.4 След като изготвим доклад и преди изтичане на 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви дадем обратна връзка по подадения от Вас сигнал.
  6.5 Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена.
  6.6 Дружеството разглежда всички подадени сигнали за нарушения при спазване на принципите за поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.
  6.7 Дружеството осигурява защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките на своята организация.

7. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

  7.1 За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административно-наказателна отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН.
  7.2 При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно с глоба от 3000лв. до 7000лв.

8. ИНФОРМАЦИЯ. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ.

  8.1 Настоящото уведомление е достъпно на нашата интернет страница, а именно: www.kom.bg („Интернет страница“), както и на видно място в Централен офис и складовете на Дружеството в страната.
  8.2 Повече информация по отношение на правата Ви и обработването на сигналите Ви и личните Ви данни, може да намерите на интернет страницата ни.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

  9.1 Дружеството ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на даден сигнал.
  9.2 Информацията, свързана с подаден сигнал за нарушение, както и самоличността на Сигнализиращото и засегнатото лице, и на другите лица, посочени в сигнала или станали известни по повод подадения сигнал, са защитени. Достъп до личните Ви данни ще имат само лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определени от закон случаи.

10. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е в сила от 04.05.2023г. Всякакви бъдещи промени или допълнения към обработването на лични данни, описани в настоящото уведомление, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал в зависимост от обичайния начин на комуникация.