Нормативно ниво „Общи минимални стандарти, с които се осигурява високо ниво на защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза“

От своето основаване „МИНЕРАЛА ВОДА КОМ“ ЕАД винаги е прилагала и се е ръководела от високи критерии за отговорност, почтеност и корпоративна етика.

С Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, Европейският съюз въведе на нормативно ниво „общи минимални стандарти, с които се осигурява високо ниво на защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза“. Понастоящем, разпоредбите на Директивата са имплементирани в българското законодателство и са доразвити чрез приетия през м. февруари 2023г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“).

С цел спазването на изискванията на Директивата и ЗЗЛПСПОИН, както и за повишаване на корпоративната култура и стандартите за бизнес поведение, от страна на „МИНЕРАЛА ВОДА КОМ“ ЕАД е приета и в сила от 04.05.2023г. цялостна Политика за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на европейския съюз, ведно със следващите се към нея процедури, документи и указания за нейното прилагане и спазване.